Regulamin Fitness Klubu AktivGen

Zakres usług klubu:

* Aqua Fitness
*Taniec Brzucha
* Fitness
* Aerobik
* Zumbas
* Siłownia

Korzystanie z usług AktivGen

1. Członkostwo w klubie może wykupić osoba pełnoletnia , osoba która ukończyła 16 rok życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
2. Klienci zobowiązani są do:
* Przynoszenia i okazania karnetów.
* Przestrzegania terminu ważności karnetów.
* Przestrzegania i zachowania czystości, ćwiczenia z osobistym ręcznikiem, zmiany obuwia.
* Powstrzymanie się od działań mogących zakłócić korzystanie z klubu innym klientom, niszczenia mienia klubu jak również pomieszczeń klubu.
* Zapoznanie się z instrukcjami użytkowania sprzętu siłowni, sali aerobiku, 
* Odłożenia po każdym ćwiczeniu sprzętu w przeznaczone do tego miejsce.
* Nie spożywania alkoholu i nie palenia tytoniu na terenie klubu.
* Wykonywania ćwiczeń według wskazań instruktora.

Sprawy organizacyjne:

* Po wejściu do klubu klient zostawia swój karnet w barku celem potwierdzenia swej obecności na zajęciach.
* Zajęcia aerobiku są prowadzone w grupach.
* Klub ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć po wcześniejszym powiadomieniu grupy.

Postanowienia końcowe:

* Osoby wskazujące na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren klubu.
* Zabrania się zmiany regulacji urządzeń technicznych.
* Zmiany regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich treści na tablicy ogłoszeń klubu.
* Osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać wykluczone z członkostwa w klubie AktivGen.